انواع بریل زنجیری و برقی

بریل برقی (6)

بریل زنجیری ( بریل دستی ) (6)